Turun opettajankoulutuslaitoksen yksikön Kuvataidekasvatuksen sivuaineen (25 op) ryhmäblogi.

Kuvataide on perusopetuksen kaikille yhteinen oppiaine ja sitä opettaa vuosiluokilla 1-6 luokanopettaja. Lähtökohtana on koko visuaalinen kulttuuri, jonka keskellä me kaikki elämme: kuvataide, visuaalinen media ja ympäristö.

tiistai 20. lokakuuta 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee visuaalisen kulttuurin ja kuvataidepedagogiikan teoreettisia, esteettisiä, eettisiä ja ekologisia perusteita. Opiskelija osaa käyttää erilaisia visuaalisen esittämisen ja tulkinnan keinoja sekä ymmärtää muodon ja sisällön suhteen. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia kuvaviestinnän ja kuvatulkinnan keinoja. Opiskelija tuntee taiteen historiaa ja aikalaistaidetta sekä ymmärtää taiteen yksilöllisen ja yhteiskunnallisen merkityksen eri kulttuureissa. Opiskelija tiedostaa kuvataiteen luonteen erityisenä tutkimisen ja tietämisen muotona sekä osaa hyödyntää sitä myös muussa opetuksessa ja kulttuurikasvatuksessa. 

Sisältö

A) Kuvataidepedagogiikka 7 op
KUp1 Kuvataidekasvatus 4 op
KUp2 Visuaalisen kulttuurin monilukutaito 3 op
B) Visuaalinen esittäminen ja kuvatulkinta 6 op
KUp3 Visuaalisen esittämisen menetelmiä 3 op
KUp4 Kuvakulttuurit ja kuvatulkinta 3 op
C) Kuvaviestintä ja media 6 op
KUp5 Kuvallinen viestintä 3 op
KUp6 Mediailmaisu 3 op
D) Visuaalinen ympäristökasvatus 6 op
KUp7 Visuaalinen ympäristö 3 op
KUp8 Arkkitehtuuri ja muotoilu 3 op

Ei kommentteja: