Turun opettajankoulutuslaitoksen yksikön Kuvataidekasvatuksen sivuaineen (25 op) ryhmäblogi.

Kuvataide on perusopetuksen kaikille yhteinen oppiaine ja sitä opettaa vuosiluokilla 1-6 luokanopettaja. Lähtökohtana on koko visuaalinen kulttuuri, jonka keskellä me kaikki elämme: kuvataide, visuaalinen media ja ympäristö.

maanantai 17. maaliskuuta 2014

KUp8 Arkkitehtuuri ja muotoilu 3 op= "ARDE"

Näille sivuille on koottu opetusta tukevaa aineistoa:

Polut - tietoa design-oppimisesta
Ampiainen
Fantasy Design
DESIGNMUSEO - DESIGN MUSEUM -
Design Forum Finland
KUp8 Arkkitehtuuri ja muotoilu 3 op  "Arkkitehtuuri ja design" eli ARDE

Tavoitteet: 
Tavoitteena muoto- ja tilakäsityksen syventäminen ja materiaalituntemuksen
laajentaminen. Opetellaan havainnoimaan mittakaavan, muodon ja materiaalin keskinäisiä
suhteita sekä harjaannutaan rakenteiden konstruoimisessa. Tutustutaan kolmiulotteisen
ilmaisun materiaaleihin ja tekniikoihin sekä sovelletaan niitä arkkitehtuurissa ja muotoilussa.
Perehdytään esinesuunnittelun, rakennustaiteen ja muun julkisen taiteen tehtäviin ja
analysointitapoihin.

Sisältö:
- ympäristösuunnittelu; arkkitehtuurin ja esinesuunnittelun menetelmät
- esine kulttuurin kuvana; kansanperinne, taidekäsityö ja taideteollisuus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 8 t, Ryhmäopetus 28 t, Itsenäinen työskentely 44
t.
Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) + kirjallinen
tentti + kertauskuulustelu.
Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Kertauskuulustelu (luennot) suoritetaan
opintojakson kirjallisen tentin yhteydessä.
Arviointi: Numerolla 1-5

Oppimateriaalit: Tentittävä kirjallisuus:
1. Ikonen, P. & Vira, R. 2004. Esineet esiin! Näkökulmia muotoilukasvatukseen. Helsinki:
Taiteen keskustoimikunta. (löytyy luokasta)

2. Kaukonen, H., Korpelainen, H. & Räsänen, J. 2004. Arkkitehtuurin ABC – Löytöretki
rakennettuun ympäristöön. Helsinki: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Löytyy verkosta:
A r k k i t e h t u u r i n A B C - Suomen Arkkitehtiliitto SAFA


3. Räsänen, J. (toim.) 2011. Arkkitehtuurin ABC 2 - Peruskäsitteitä. Helsinki: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.
(löytyy luokasta)

4. Ajankohtaiset artikkelit 
http://www.opinkirjo.fi/easydata/customers/kerhokeskus/files/materiaalit./muotoiloa.pdf

Opintotehtävänä neljän sivun tiivistelmä kirjallisuuden pohjalta:
1. Arkkitehtuuria opettamaan: 2 sivun käytännön esimerkki soveltaen kirjan tehtäviä
2. Muotoilukasvatusen arvot:  2 sivun pohdita muotoiluopetuksen välittämistä tausta-arvoista (ks. kohta 4)
Talleta samaan doc. tiedostoon. Nimeä omalla nimelläsi ja koodilla ARMU.


Itsenäisen työn jakautumien n.:

  • Kirjallisuus 20h
  • Tuntitöiden viimeistely ja näyttely 15h
  • Portfoliotyö 9h

Ei kommentteja: